برگزاری مراسم عقد

تشریفات مجالس و خدمات مجالس روژانو برگزار کننده مجالس و مراسم عقد ، عروسی ، مهمانی وهمایش و سمینار و تشریفات دیپلماتیک می باشد .

مراسم عقد

مجالس عقد با توجه به اینکه معمولا اولین محل و زمان برای آشنایی دوستان و اقوام عروس و داماد با یکدیگر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تشریفات مجالس به صورتی کامل و بدون نقص برگزار گردد. تشریفات مجالس عقد گرچه مانند مجالس عروسی از پیچیدگی و هزینه های بالا به دلیل تعداد کمتر میهمانان برخوردار است اما به همان دلیلی که گفته شد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تشریفات مجالس روژانو با سابقه برگزاری بیش از ۷۰۰ پروژه اجرایی که حدود ۲۰۰  پروژه آن برگزاری تشریفات مجالس عقد بوده است به خوبی نسبت ظرایف اجرای این گونه مجالس واقف بوده و نسبت به ریزه کاری های آن آگاهی کامل دارد. با سپردن  عقد خود به تشریفات مجالس روژانو می توانید شبی خاطره انگیز خلق کنید.